zondag 19 juni 2016

Stamreeks Visser uit Friesland

Doordat ik ook nog bezig ben met een boek werkje voor de kleinkinderen en hun voorouders ontkom ik er niet aan om ook die kant hier wat meer te belichten. De andere oma van Alex en Koen komt uit Friesland en zoals we hier dan zeggen dat is het buitenland en je hebt een fries paspoort nodig. In werkelijkheid rij je de afsluit dijk af en je bent er al. Oma komt uit de familie Heerius en Visser.  Ik heb gekozen om eerst een blogje te maken over de familie Visser.

De Stamreeks begint in het dorp Heeg. Heeg (Fries: Heech) is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. Tot 2011 lag Heeg in de voormalige gemeente  Wymbritseradeel. Heeg ligt een kleine tien kilometer ten zuiden van  Sneek aan de noordelijke oever van het Heegermeer. De palingvisserij was lange tijd een belangrijk middel van bestaan. Tot 1914 werd vanuit Heeg paling naar Londen geëxporteerd; de Heeger palingvissers hadden tot 1938 hun eigen ligplaats op de Theems bij de Tower Bridge. In het wapen van Heeg is een paling afgebeeld.
Nu is het een watersport gebied.

Stamreeks Visser.

Gosse Hepkes, wonend in Balk, hij trouwt de eerste keer in Balk op 23 december 1699 met Hinke Claesses, zij woonde ook in Balk. Op 16 februari 1713 trouwt Gosse voor de tweede keer in Gaasterland, met Wijbbrigt Jans, zij woonde ook in Balk.

Zoon Rintje Gosses woont in het dorp Heeg en staat beschreven als "arm vischer, leeft genoegzaam van de giften", hij ondertrouwt in Heeg op 14 april 1726 met Iedske ( Jetdske, Itske) Ruurds, dochter van Ruurd Tjittesen en Atje Gosses. Samen krijgen zij 4 kinderen.
Rintje is op 22 februari 1766 doopgetuige bij Reintje zoon van Gosse Reintjes en Ibeltje Sjoukes. 

Hun jongste zoon Gosse Rintjes (Reintjes), schoenmaker,  geboren in Bakhuizen (Heeg) op 15 april 1732 en woont in Heeg , gedoopt op 11 juli 1733 te Bakhuizen, hij trouwt de eerste keer in Wonseradeel op 12 januari 1765 en een dag later op 13 januari 1765 in de RK kerk in Blauwhuis  met Ybeltje Sjiewkes ( Sjoukes) Homminga, zij wonend te Tjerkwerd. Gedoop op  25 maart 1731 te Bolsward RK St, Martinus, dochter van Sjieuwke Elings Homminga en Trijntje Sijbes, Samen krijgen zij 2 kinderen, Ybeltje overlijd voor 1772.  Gosse trouwt dan voor de tweede keer in Heeg op 18 oktober 1772 met Hijke/Hieltje/Hieke Hessels, hun huwelijk wordt kerkelijk bevestigd in de Parochie Heeg in 1772, zij woont Greonterp te Heeg. Hieke overlijd voor 1833. Samen krijgen zij 7 kinderen. Gosse overlijd in Heeg op 21 augustus 1799.
Gosse Reintjes is doopgetuige in Leeuwarden op 2 januari 1790 bij zijn kleinzoon Gosse, zoon van Rintje Gosse en Baukjen Sieberens. Rintje is de oudste zoon van Gosse en Ybeltje.

De oudste zoon van Hielke en Gosse is: Hessel Gosses Visser, schoenmaker en koopman. Deze Hessel neemt in 1811 de naam Visser aan voor hem en 3 kinderen. Hessel is geboren in Heeg op 23 mei 1774, en overlijd te Westhem op 13 september 1858. Hij trouwt 1) met Minke Piers Hiemstra, geboren te Tzum en R.K. gedoopt in Franeker op 20 juli 1782 als dochter van Pier Hendriks Hiemstra en Waltje Baukes de Boer, zij overlijd in Wijmbritseradeel op 11 maart 1857. Samen krijgen zij 9 kinderen.  Hessel trouwt 2) in Blauwhuis op 2 juni 1799 met Trijntje Hielkes [Trientie Hyltiis] van Westhem.


Hun zoon Jan Hessels Visser is de volgende in de rij, boerenknecht, hij werd geboren in  Wymbritseradeel op 05 mei 1816, hij trouwt 1) te Wonseradeel op 31 mei 1845 met Gatske Sijbrens Takema, dienstmeid, zij werd geboren te Burgwerd (Wonseradeel) op13 november 1817, als dochter van Sijbren Jans Takema en Janke Gerbens Yntema, Gatske overlijd in Wonseradeel op 05 maart 1861. Samen krijgen zij 8 kinderen, Jan Hessels trouwt 2) in Wonseradeel op 05 juni 1862 met Hieke Jacobs de Boer, geboren in Bolsward op 19 maart 1835, zij was de dochter van Jacob Dirks de Boer en Gerbrig Klases Ketelaar, Hieke overlijd 33 jaar oud in Bolsward op 7 augustus 1868. Uit dit huwelijk komen 2 kinderen.

Dan volgt Hessel Visser, werkman/boerenarbeider, geboren te Bedgum (Wonseradeel) op 15 september 1850, hij trouwt 1) in Bolsward op 14 mei 1876 met Tjitske Bootsma, diensmeid.  zij werd geboren in Hidaard (Henneradeel) op 11 mei 1835 als dochter van Wijbren Hommes Bootsma en Eeke Rinzes Huismans, zij overlijd te Bolsward op 25 april 1897. Uit dit huwelijk 1 kind. Waarna Hessel voor de tweede keer in het huwelijk treed in Bolsward op 16 juni 1901 met Anna Sint, zij is geboren in Bolsward op 28 september 1853 als dochter van Reijer Aukes Sint en Geertje Reinders van der Zee, zij overlijd in Bolsward op 21 december 1927. Hessel overlijd in........ op 11 juni 1932.

Jan Visser, arbeider, geboren Bolsward 21 februari 1878, hij overlijd in Sneek op 22 maart 1951, trouwen doet hij in Leeuwarden op 5 november 1910 met Elisabeth Catharina Draaisma, naaister, geboren Workum op 29 juni 1883 als dochter van Sipke Draaisma en Jikke Jansen, zij overlijd in Sneek op 2 mei 1972. Uit dit huwelijk gevonden 1 kind. Jan en Elisabeth worden beiden begraven in Sneek.

Dan komen we bij overgrootmoeder Julia Visser, zij is geboren in Barradeel op 1 augustus 1911, zij overlijd in Sneek op 20 juli 2004 en daar ook begraven, zij trouwt in Sneek op 11 april 1936 met Johannes Hendrikus Heerius, medisch instrumentmaker/opticién, hij is geboren in Rotterdam op 24 december 1911, als zoon van Christiaan Heerius en Maria Aleida Holthuis, hij overlijd in Sneek 3 juni 1994 en wordt daar ook begraven. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Geen opmerkingen: