dinsdag 28 oktober 2014

Michiel Timmers 1870-1931

Onze overgrootvader Michiel Timmers werd in de Haarlemmermeer geboren op 17 maart 1870, hij trouwde in Nieuwer Amstel op 23 november 1892 , 22 jaar oud met zijn Barbara. Ging bij de Spoorwegen werken als baanwachter. in 1908 verhuisde het gezin naar Maasland, in woning nr.9. Nog maar net daar wonend moest Michiel aan het werk op de lijn tussen Schiedam en Hoek van Holland, het enkel spoor dat er toen op dat moment lag, moest tot een dubbel spoor worden omgebouwd. Bij deze werkzaamheden gebeurde het dat Michiel door een ernstig ongeval werd getroffen, het linkerbeen werd door een rail onder de knie bijna geheel verbrijzeld, Hij werd naar het ziekenhuis gebracht in Vlaardingen aan de Hoflaan. Aanvankelijk zag het er naar uit dat hij dit been zou moeten missen.  

Maar Michiel knapte op en rond 1913 verhuisd het gezin met 10 kinderen, naar Rotterdam, waar zij gaan wonen op de Beukelsdijk , later naar de Albrechtskade en Barbara verhuisd na het ongeval van Michiel naar de Essenburgstraat.

Hij werkte nog steeds bij de spoorwegen en is opgeklommen tot ploegbaas.Op 1 juni 1931 overkwam hem een 2e ernstig ongeval, op het emplacement D.P. te Rotterdam. Michiel werd door een rangerende locomotief gegrepen en een eind meegesleurd. Hij had een verbrijzelde rechterarm, hoofdwond  en een schedelbreuk en werd naar het St. Franciscusgasthuis gebracht.

Michiel overleed 2 juni 1931 aan zijn verwondingen, 61 jaar oud.

Van het ongeluk in 1908 kon ik in de oude kranten niets vinden maar het fatale ongeluk stond in de Utrechtse Courant van 1 en 3 juni 1931.

zondag 26 oktober 2014

Neeltje van Egmond en haar familie.

Gisteren was ik bezig met de familie Swaen en kwam daar de naam Neeltje van Egmond tegen. Nu had ik wel gehoord van de adellijke familie van Egmond , dus was ik wel nieuwsgierig waar Neeltje me zou brengen. Dat werd dus zoeken in mijn eigen voorraad genealogie en op het internet. Na veel uurtjes kwam ik uit in Rijnsburg  

Hoge heerlijkheid Rijnsburg (ook Rhijnsburg), eigendom van de Ridderschap van Holland. In 1812 opgegaan in de gemeente Rijnsburg, tot 1904 ook nog Rhijnsburg. Bestaan tot 01-01-2006 en toen samen met Valkenburg en Katwijk opgegaan in een nieuwe gemeente Katwijk. De Vrouwevenne viel bestuurlijk ook onder de heerlijkheid Rijnsburg, en Boskoop ook v.w.b. het hoge gerecht.

En we beginnen deze stamreeks met:

Joost van Egmond, geboren rond 1425 en getrouwd met een onbekende vrouw.
Joost kreeg een zoon die geboren werd Oude Vliet bij Rijnsburg in 1456.

                                     De dorpskern: zoals het vroeger was. Het smalle riviertje doorklieft het dorp nog altijd. 

Deze jongeman kreeg de naam Dirk en ging door het leven als Dirk Joosten (de jonge) van Egmond. Geboren ongeveer 1456, overleden tussen 1530 en 1532. Zijn alias was jonge Dirk.   Dirk Joosten de jonge trouwt met Catrijn (Katrijn) Gijsbertsdr. Buijser, geboren rond 1425 en dochter van Gijsbert Dirksz. Buijser, de naam van haar moeder is onbekend. . Hij is bouwman en ambachtsheer/bewaarder van Oegstgeest in 1514. Pachter 1489-1523 van het Sint Catharina Gasthuis.


In de Informatie op 't stuck der Verpondinge van 1514 compareerde voor Oegstgeest Jonge Dirrick Joost, oud 58 jaren, ambachtsbewaarder.
In 1501 nam jonge Dirck Joestz. de pacht van 1 morgen land in Oegstgeest van het capittel ten Hogelande te Leiden over van Maes Ghysbrechtsz. Buzer (zijn zwager). In 1531 verlengt hij deze pacht voor het laatst, in 1541 is Gerrit Dircxz. (zijn zoon) de pachter van dit perceel.
In het kohier van de goederen toebehorend aan het Heylige Geestgilde tot Rijnsburg van 1528 is Jonghe Dirck Joesten 10 st. opstaende rente schuldig op een huis, welke rente in 1538 op naam staat van Allert Dircxz. (zijn zoon).
De naam van de moeder van Gijsbert Dircxz. en zijn broers en zusters blijkt uit een belending van land in Oegstgeest, dat gepacht werd van de abdij van Rijnsburg: "Katryn Jonge Dirck Joosten weduwe enbruyct Allart Dircxz., hoor zoon".
Jonge Dirck Joostensz. pachtte van 1489 tot 1523 van het St. Catharina gasthuis te Leiden de helft van 3 morgen land in Oegstgeest.
Hij had deze pacht overgenomen van Gijsbert Dircxz. (zijn schoonvader), die dit perceel vanaf 1474 huurde.
Bron: Kwartierstaat Pieter Jan van Vliet.

Eén van de zonen is Gijsbert Dirck Joostensz van Egmond, geboren Oude Vliet (Rijnsburg) in 1490. bouwman te Oude Vliet, landbouwer te Rijnsburg.  Hij trouwt met een vrouw genaamd Alijtgen, zij is geboren rond 1490 te Oude Vliet en overleden na 10 december 1539, dat is alles wat bekend is.

Hij is:  Bouwmeester (=meesterknecht) van de abdij van Rijnsburg. Overleden na 1-11-1561. In het kohier van de goederen toebehorend aan het Heylige Geestgilde tot Rijnsburg van 153826 komt voor onder "vuytghevevan alrehande saken" betaald aan "Alytgin Ghysbrecht Dirckze wijf op te oude vliet voor 26 coppe butters". Op 24.1-1544' bekennen Ohysbrecht Dircxz., Allert Dircxz., Claes Florisz., x Griete
Dircxdr., Jan Kerstantsz. als voogd van Alytgen Dircxdr., Ysbrant Jheroensz. als voogd van
Ydetgen Claesdr. (die wed. was van Pieter Dircxz.), Claes Willemsz. als voogd van Fytgen Dircxdr.
en Gerrit Dircxz. gesamenderhant vercoft te hebben aan Mees Jansz. (x Dirckgen Jansdr., wed. van
Maerten Dirck Joostensz.) 14 hont land in Oegstgeest. Ghysbert Dircxz. komt voor het laatst voor
als pachter van de abdij van Rijnsburg in de abdijrekening die loopt van 1-11-1561 tot
31-10-15622. Bron: Kwartierstaat Pieter Jan van Vliet.

                    Landschap met de ruïne van de Abdij van Rijnsburg (Aelbert Cuyp c. 1640 - 1642)

Zoon Willem Gijsbrechtsz. van Egmond (Boumeester) wordt geboren rond 1517 te Oude Vliet (Rijnsburg) hij overlijdt 13 juli 1577, werd landbouwer en bouwman,  bouwmeester van de abdij van Rijnsburg. Hij trouwt rond 1544 met Maritgen Andriesdr. Peijns, zij werd geboren rond 1521 en overlijdt 1579, zij was de dochter van Andries Willemsz. Peijns en een onbekende moeder.

Op 18-4-1597 testeert Marijtgen Andriesdr., wed. van Willem Gijsbertsz., bouman, gewoond hebbende op ten Oudevliet bij Rijnsburg, nu wonende op te steenplaetse aen 't schou in Oegstgeest. Haar erfgenamen zijn Dirck Willemsz., haar zoon, Aechtgen, oude Aeltgen, Geertruyt en Machtelt Willemsdrs, haar dochteren en de kinderen van jonge Aeltgen Willemsdr. in haar moeders plaats, elk in een gerecht 1/6part.
Jonge Aeltgen Willemsdr. en haar man Cornelis Willemsz. lakenbereyder krijgen het vruchtgebruik van hun part.
Op 9-2-1577 getuigt Willem Ghysbrechtsz., buyerman tot Oegstgeest, oud ca. 60 jaar.
Op 13-1-1578 is sprake van "de wed. van Willem Ghijsbertsz. boumeester" in een belending ten westen van een huis op de Oude Vliet in Oegstgeest.
Op 13-1-1588 verklaart een inwoner van Rijnsburg, op verzoek van Dirck Willemsz., mede won. tot Rijnsburg. dat hij bij Allert Dircxz., oudoom zal. van de requirant, gewoond en gediend heeft en dat Gijsbert Dircxz, bestevader zal. van de req., toen in eigendom had 1 1/2 morgen teelland in Oestgeest, dat naderhand van Willem Gijsbertsz., req. zal. vader en nu in het bezit is van de req. zelf.
Op 24-9-1583 hebben Marijtgen Arynsdr., Willem Ghysbertsz. weduwe met Jan Andriesz, haar broeder en voogd ter eenre en Dirck Jansz., won. tot Delft, Jan Andriesz. vsz., Floris Claesz. en Pieter Allertsz., neven, al. won. tot Rijnsburg, bloedvoogden over oude Aeltgen, Aechgen, Machtelt, jonge Aeltgen, Geertgen en Urseltgen Willemsdochteren, die Marijtgen Arisdr. geprocreëerd heeft bij Willem Ghijsbertsz., t.a.z. hun vaders erfenisse en bewijs aangegaan.
In enkele andere actes treedt ook Henrick Gerytsz, won. op de Lage Morsch in Oegstgeest als bloedvoogd van de 6 dochters van Willem Gysbertsz. en Marijtgen Andrieszdr. op.
Pieter Allertsz., geb. ca. 1539, was een zoon van Allert Dircxz.,
Henrick Gerytsz., geb. ca. 1547, was een zoon van Gerrit Dircxz.,
Floris Claesz. op `t Ent, geb. ca. 1520, was een zoon van Griete Dircxdr. bij Claes Florisz. en Dirck Jansz., won. tot Delff, mogelijk een zoon van Altijgen Dircxdr. bij Jan Kerstantsz.
aan de Oude Vliet onder Oegstgeest

Hun zoon Dirk Willemsz van Egmond, bouwman, geboren in 1545 te Rijnsburg, en overleden 24 september 1618,hij trouwt op 5 december 1580 met Willempje Dircksdr van der Made, geboren in 1562, overleden op 29 juli 1629, dochter van Dirk Klaas van der Made en Jannetje Hendrika van Alphen.

De bevolking van Rijnsburg in 1623:
cornelis cornelisz van rijn [alias huijsman, bouwman] en willempgen dircxdr [van der made, weduwe van dirck willemsz van egmont], man en wijf, met gerrit en aeltgen, kinderen; jacob cornelisz, van zoetermeer, dienstknecht .

zoon Gerrit Dirksz. van Egmond  geboren in Rijnsburg in 1585, hij overlijd in Rijnsburg in 1663, en wordt vlasser. Hij trouwt in 1610 in Rijnsburg met Lijsbeth Cornelisdr. van Bourgogne, geboren in 1580, zij overlijd in 1660 in Rijnsburg. Ze is de dochter van Cornelis Tijsz. (Matthijsse) van Bourgondiën (Bourgoignen) en Diewertje Dirxdr.  Zij wonen Koestraat 43 volgens verponding huijsen te Rijnsburg 1733.
kinderen
Dirk Gerritsz van Egmond ca 1614-/1662 gehuwd op 27 februari 1639 (zondag) met Crijntje Abrahamsdr N.N. ca 1614-/1671
Willem van Egmond ca 1620- gehuwd op 11 december 1645 (maandag) met Jacomijntje Jansdr Beck
Willem van Egmond ca 1620- gehuwd op 12 februari 1640 of 1641 met Haesche Dirckx N.N.
Maritje Gerritsdr van Egmond ± 1623-????
Jan Gerritsz van Egmond 1623-1693 

Jan Gerritsz van Egmond rond 1623 te Rijnsburg en begraven in Rijnsburg op 10 oktober 1693, hij is  gehuwd op 7 mei 1645 (zondag) met Maartge Jansdr Possaeckel, geboren in Rijnsburg en overleden in november 1694 in Rijnsburg, dochter van Johannes Jansz. Possaeckel en Lijsbeth Claesdr.

En zo komen we dan bij de dochter van Jan en Maartge en dat is dan Neeltje Jansdr. van Egmond waar ik dit blog voor ging maken,geen adellijke titel te vinden, ook al kwamen de adellijke van Egmonds ook in Rijnsburg. Maar toch een mooie stamreeks van een familie van Egmond, die als welgeboren in de boeken staan. 
Neeltje is geboren rond 1650, getrouwd met Jan Cornelis Swaen die in Leiden overlijdt en begraven wordt in Rijnsburg op 4 mei 1723. Bij hun zoon Jan Jans Swaan vinden we bij zijn doop op 6 februari 1707 als getuige Lijsbeth Jans van Egmond, zus van Neeltje. Via de familie Swaen komen de Egmondjes in onze genealogie terecht. 
     

zaterdag 25 oktober 2014

Welgeborene Nicolaas (Claes) Dircksz Thoen (van Bronckhorst).

In onze genealogie staan drie Edelouders, dat zijn voorouders die allen leefden rond 1360-1400. Dat is toch ver uit onze comfort zone. Je kan er je niet zo veel bij voorstellen. De Edelouder waar over dit blog gaat is Claes Thoen (van Bronckhorst). Aangeduid wordt dat hij de zoon is van Derrick van Bronckhorst .

Deze Derrick van Bronkhorst zou de bastaardzoon zijn van de heer van Bronckhorst Willem IV, drost van Zutphen voor de Hertog van Gelre, die leefde van 1335-1410 in Bronckhorst in Gelderland.  Willem IV komt uit een riddermatig geslacht met een lange lijn tot aan 1114 met stamvader Adam van Bronckhorst.

Wij gaan naar Maasland dat  is ontstaan als ontginningsgebied. Op 25 augustus 985 werd dit eigendom van  graaf Dirk II  die een kerk liet bouwen. Aangenomen wordt dat deze kerk niet op de plaats van de huidige hervormde kerk stond, maar dichter bij de Maas in de Dijkpolder. In de twaalfde eeuw zou deze plaats weggespoeld zijn en na de (her)bouw van de Maasdijk is men waarschijnlijk naar de huidige dorpskern verhuisd. In 1241 vestigde de Ridderlijke Duitsche Orde zich op Maaslands grondgebied, in de Oude Campspolder. In 1365 verhuisde de orde naar de commandeurshof naast de dorpskerk. Graaf Willem II schonk het patrionaatsrecht van de dorpskerk aan de orde. In de veertiende eeuw werd vanuit Maasland ook de nederzetting Maeslandsluys bestuurd. Rond 1450 werd in Maasland de eerste poldermolen gebouwd. In 1574 liep het gebied onder water toen Willem van Oranje de dijken liet doorsteken om de Spanjaarden te verdrijven die Leiden belegerden. Rond 1600 werd Maasland weer opgebouwd. Maeslandsluys ging in 1641 als zelfstandige plaats verder onder de naam Maassluis. Vanaf 1874 werd in het gemeentehuis van Maasland  vergaderd; daarvoor in dorpsherberg de Pynas.

We gaan voor wat onze genealogie betreft maar uit van Nicolaas (Claes) Dircksz. Thoen (van Bronckhorst) zoals hij officieel heette, geboren ca. 1380 in Maasland en aldaar na 1430 overleden. Op zijn 28e jaar trouwt hij met een mij onbekende vrouw en ik heb één zoon gevonden.

Dirck Claes Thoen (van Bronckhorst) geboren in Delftland ca. 1410, hij overlijd na 9 mei 1446 en trouwt met nn Jacobsdr. Zij krijgen 2 zoons, Jacob en Claes.

Noot: 
1446 welgeboren man van Delfland
stamt in mannelijk lijn af van Bronkhorst volgens Prom. 14, p103
op 09-05-1446 door de baljuw en vierschaar van Delfland erkend als welgeboren man van Delfland, dit gebeurde aan de hand van een open brief van Otto van Bronswijck, dat zowel Dirck Claesz., als Jacob Jacobsz., (zijn vrouws vader), zijn magen zijn, dit werd bekrachtigd door middel van zijn zegel. Zij stammen in mannelijke lijn van Bronckhorst, deze erkenning werd door Philips de Goede, hertog van Bourgondie, in 1458 bevestigd
Op 09-05-1446 verklaart Heer Otto van Bronkhorst dat zowel Jacob Jacobszoon, als Philips Willemszoon en Dirck Claeszoon zijn magen zijn. Zij stammen in mannelijke lijn van Bronckhorst, en hij bekrachtigt dit door middel van zijn zegel. Deze erkenning is bevestigd door Philips de Goede, hertog van Bourgondie in 1458. De Attestatie uit 1446 en de bevestiging uit 1458 worden aangehaald in een sententie van het Hof van Holland van 17-12-1468, waarin bij de uitspraak van het Hof bovengenoemde Dirck Claesz als welgeboren man uit het geslacht van Bronckhorst erkend wordt.

Eén van de zonen is Claes Dircks Thoen (van Bronckhorst) welgeboren, geboren ca. 1440 in Maasland., Hij trouwt met NN en krijgt 2 zonen, Dirck en Jan. Claes overlijd na 1468. (Welgeborene is een pre-feodale sociale laag van welgestelde boeren of afgezakte adel die het zich kunnen veroorloven een paard en wapentuig te kopen. Zij werden door hun omgeving tot de Ridderschap gerekend en droegen militaire steun bij aan de hoge heren).

Noot:
1468 welgeboren man prom 14 pag 343
Claes en Jacob Dircksz komen voor in een sententie van het Hof van Holland waarin hun status van welgeborene ter discussie wordt gesteld (sententieregister 74 1, f. 142) :

164.17-12-1468: Willem van Zwieten, procureur generaal van de graaf van Hollant, procedeert tegen Jan Jansz., Huyge Jansz., Dirck Jansz.,Jacop Dirckxz., Claes Dircxz., Gerijt Dircxz., Dirck Willemsz., Clais
Willemsz., Gerijt Huygenz., Henrick Jacopsz., Ahert Willems., Jacop Allertsz., Dirck Allertsz., Potter Wil, Willem Jacopsz., Clais Allertsz., Jan Allertsz., Clais Jacopsz., Willem Jacobsz., Jan Jacobsz., Willem Claisz., Willem Jacopsz., Gerijt Huygenz., Aernt Huygenz., Jan Timansz., Jan Willemsz., Jorijs Jansz. en Henrick Jansz.
(...)
Hiertegenover stellen de verweerders dat zij allen en hun magen in rechtstreekse mannelijke lijn welgeboren lieden zijn evenals hun ouders en niet via vrouwelijke lijn en altijd als zodanig zijn erkend en in de vierschaar hebben gezeten als welgeboren lieden, zoals ook hun ouders dit hebben gedaan, en dat de huislieden tevergeefs hebben geprobeerd hen deel te laten nemen aan hun contributies en diensten, waarvan Jan Willemsz. en zijn evenknieen Jan Tielmansz. en Joris Jansz. een sententie van het Hof hebben, terwijl enige anderen, die ook gedaagd waren, hadden verzuimd deze sententie op schrift te laten stellen.
(...)
Jacop Jacopsz., Phillips Willemsz. en Dirck Claisz. komen uit de stam van der Broncherst, waar omtrent Jacop Jacopsz. zijn edeltuig deed voor baljuw en vierschaar van Delflant, geconfirmeerd door wijlen
hertog Phillips met een open brief. Gerijt Hugenz. verklaart dat zijn edeldom en welgeborenschap eveneens teruggaat op Philips Willemsz., hiervoor vermeld. Willem Claisz. verklaart dat voor hem dit teruggaat
op Jacop Jacopsz. hiervoor vermeld. Jacop Dircksz. en zijn broer Claes Dircxz. dat dit laatste ook voor hen geldt en ook van Dirck Claesz. Dirck Willemsz. verklaart dat zijn edeldom en welgeborenschap komt van
genoemde Dirck Claesz. Henrick Jansz. verklaart hetzelfde en ook van Phillips Willemsz.
(...)
Het Hof stelt de eiser in het ongelijk

Zoals je begrijpt blijft de afkomst en de relatie met de van Bronckhorst een heikele zaak. Als Welgeboren stond je hoger in rang dan als een gewoon persoon in die goede oude tijd en had je meer voorrechten.

We gaan verder met zoon Jan Claes Dircx Thoen (van Bronckhorst) geboren rond 1470 in Delft, hij overlijd na 4 maart 1532 en trouwt Jan (mrs Jan Loeff) Buijs en krijgt 2 zonen Claes Jans Loijff (Loeff) en Willem Jan Thoen.

Willem Jan Claes Dircxen Thoen (van Bronkhorst) werd geboren in Maasland rond 1500 in thoen van Bronchorst, trouwt 1) met een onbekende vrouw die in 1558 overlijd en waar hij 5 kinderen bij krijgt, Trijntje, Maertje, Joost,Jan en Neeltge, hij trouwt 2) na 1558 in de Nieuwe Kerk van Delft met Elisabeth Gerritsdr. Bel (alias Patijn) zij is de dochter van Gerrit de Bel (alias Patijn) en NN, Willem Jan overlijdt op 17 september 1574 en werd begraven in de Nieuwe Kerk te Delft, zijn 2e vrouw Elisabeth overlijdt in Maasland en wordt begraven in Delft op 27 september 1574 net tien dagen na haar echtgenoot.

noot: 
welgeboren man van Delfland
beleend in 1539, 44, 62, 64, 65, 69 & 70
woont in Maasland aan de Zuidgaag
Willem Jz Thoen, born ca 1500 in \'t Hoen van Bronckhorst\; died 17 sep 1574 in Begraven in de nieuwe kerk te Delft. He was the son of Jan Thoen.
Occu: 1553, Ambachtsbewaarder van Delfland
zie: http://familytreemaker.genealogy.com/users/e/e/r/Peter-Eering/GENE2-0099.html

Volgens een sententie van het Hof van Holland gedateerd 19-2-1577 zijn, zijn vijf kinderen allen uit het eerste huwelijk van Willem Jansz. Thoen en dus geboren voor 1558. Bij zijn tweede vrouw had hij geen kinderen. (18)
zie: http://www.nikhef.nl/~louk/MESKW/generation17.html#86116)

In 1555 bracht Willem Jansz Thoen (van Bronckhorst) het hiernaast afgebeelde wapen, tesamen met een drietal gelijke wapens van zijn voorvaders, aan in de ramen van zijn Maaslandse boerderij. De voorvaderreeks bestond uit zijn overgrootvader Dirrick Claesz, zijn grootvader Claes Dirricksz en zijn vader Jan Claes Dirricsz. Bij de vier in glas gestelde wapens valt op dat slechts het wapen van Willems grootvader niet gewend is, de drie andere zijn dat wel, overigens zijn zij identiek. Het gevierendeelde wapen bevat twee kwartieren die zijn te benoemen: I = Van Bronckhorst, IV = Pols van der Mije. Het is onbekend welke families de wapens vormden uit de kwartieren II en III.[18]
Familiewapen Thoen, gevierendeeld: I. in rood een gewende zilveren klimmende leeuw, goud gekroond, getongd en genageld. II. in zilver een zwart gewend gaand paard. III. in groen drie gewende gaande vogels van zilver 2 - 1 [19] . IV. in goud drie groene palen. [20]
Bron: Jan 't Hoen, 2010
We pakken de draad weer op met hun zoon Jan Willemsz Thoen (van Bronkhorst) geboren rond 1530,
noot: geboorte: bron: tijdschift Thoendertijd dec 1998 bij Historisch Archief Westland.
03-11-1589 attestatie ter bevestiging van 21 jaar tbv boedelscheiding na overlijden vader
geboren 1568 rond vastentijd, in dorp Maasland werd de Steenstraat gemaakt,
baakster en voedster zijn respectievelijk Commertgen Cornelisdr en Magdalena Cornelisdr
Groeide op te Delft, omdat vader en grootvader en hun gezinnen het gebied moestte verlaten door de opstand tegen Philips II, leerde lezen en schrijven.
hij overlijdt tussen 12 januari 1578 en 25 juli 1590, was een welgeboren man van Delfland, poorter van Delft 14-11-1587, beleend 1579 "de Rijnsche Hove"" nabij de oude inlage ten zuiden van Maasland, hij trouwt 1) Maartje Leenderts die overlijd voor 1558, zij krijgen twee dochters, Neeltje en Trijntje. Jan trouwt de tweede keer in Maasland rond 1664 met Wouteria Wouters de Beije, uit dit huwelijk een zoon.


We vervolgen met deze zoon, genaamd Jan Jans Thoen (van Bronckhorst) welgeboren, bouw en huisman, geboren in Maasland in 1564, hij overlijdt in maart 1622, en hij trouwt rond 1590 met Catharina Corneli (Trijntje) van der Velde, geboren ca. 1564 als dochter van Cornelis van der Velde en Maria Arendsdr Pols van der Meije. Zij krijgen 9 kinderen, 4 dochters en 5 zonen, Jannetje, Lijsbeth,Trijntje,Jan,Gerrit,Pieter, Annetje, Cornelis en Willem.


Eén van de zonen is Gerrit Jan Thoen (van Bronchorst) ,bouwman, boer, geboren rond 1595 te Naaldwijk, hij overlijd in Maasland in 1663, hij trouwt met Machteld Willemsdr. Bogaard, geboren 24 december 1626, als dochter van Willem Arijsz Bogaard en Krijntje Willemsdr. (van der Brink).Zij overlijd 27 augustus 1638. Samen krijgen ze 7 kinderen, 4 dochters en 3 zoons, Maartje, Wouter, Cornelis,Willem,Adriaentje,Trijntje en Crijntje.


De jongste zoon is Willem Gerrits Thoen (van Bronckhorst) landbouwer, geboren in s'Gravenzande rond 1630, trouwen doet hij ook in s'Gravenzande rond 1660 met Jannetje Cornelisse van Esse(n) dochter van Cornelis van Esch en NN, zij kregen 3 kinderen, Jan,  Gerrit en Maartje.
beleent in 1665
woont te Gravenzande 1663 De Achterstee
woont te Gravenzande 1676 De Keyzer

verder met de 2e zoon Gerrit Willem Thoen, bouwman, bezit een eigen woning, pachter van 12 morgen land
is RK, geboren rond 1660 in s'Gravenzande en overleden op 22 januari 1732. Hij trouwt 1) in s'Gravenzande op 25 november 1691 (huwelijkscontract 10 november 1691) met Gerritje Huijbrechtsdr. van Rijn, dochter van Huijbrecht van Rijn en NN, zij krijgen 2 kinderen, Klaas en Willem, zij overlijdt voor 27 november 1701, want dan trouwt Gerrit 2) te Naaldwijk op 27 november 1701 met Jannetje Claesdr. van der Linde, uit dit huwelijk 3 kinderen, Joanna, Catharina en Cornelius.

Uit het eerste huwelijk, Klaas Gerritse Thoen, geboren in 1690,hij overlijd rond 1761 en trouwt in Naaldwijk op 18 mei 1727 met Claartje Arends Cock, komend uit s'Gravenzande, geboren ca 1705 als dochter van Arend Jansz Kok en Catharina (Trijntje) Gleijne van Ruijven. Zij krijgen 15 kinderen te weten: Gerrit, Arie,Catharina ook Kaatje, Krijntje, Gerardus, Arend, Joannes, Winanda, Alida, Jannetje, Alida, Gerarda, Jan, Maria en Adriana.

Met hun dochter Gerarda Klazina (Gerritje Klaasse) Thoen  beeindigen we deze reeks, Zij is mijn mans 4x overgrootmoeder, Gerarda werd geboren in Monster op 22 september 1744 en zij overlijd in Poeldijk (gemeente Monster) op 2 januari 1811, Gerarda trouwt in Monster op 29 april 1770 met Jan Gijsen van Campen, geboren in Monster op 7 december 1745 als zoon van Gijsbert Gerritsz van Kampen en Jannetje Jansdr. Ouwendijk en overlijdt op 16 september 1803.
zondag 12 oktober 2014

De familie Roos uit Charlois
We gaan weer een stukje familie neer zetten. Deze keer onze stamreeks van de familie Roos. De familie lijn begint  in Charlois  (Saarloos). Voorheen een klein dorp aan de rand van Rotterdam, nu is het dorp ingelijfd en is het een deel van Rotterdam. Maar onze familie woonde dus in het oude dorp. 


Harmen Dircks Roos woonde er met zijn nu nog onbekende vrouw, en zo rond het jaar 1620 kregen zij een zoon die zij Dirck noemde, in de officiële stukken vinden wij hem onder de naam:


Dirck Hermensz (Roos) geboren rond 1620 en het beroep wat hij uitoefent is wever. Rond 1645 is er feest want dan trouwt Dirck in Charlois met Pieterken Willemsdochter en zij gaan wonen aan de LeegenDijk (Lage dijk) in Charlois.  Dirck overlijd op 50 jarige leeftijd in Charlois en wel op 12 december 1670, drie dagen later op 15 december wordt hij begraven in Charlois. Zijn weduwe Pieterken overlijd ook in Charlois op 24 augustus 1674. Hun huwelijk wordt verblijdt met 2 dochters en 7 zonen.


De  4e zoon Pieter Dircks Roos is een fruit en bomenkweker. Hij werd geboren in Charlois in 1660 en aldaar gedoopt op 30 mei 1660, als getuige was aanwezig Neeltje Kerssen.  Pieter gaat ten ondertrouw in Charlois op 13 april en trouwt daar op 12 mei 1680 met zijn liefje Marijke Jans (Maijken Jansdr.) van Wingerden, zij is geboren in St. Anthoniepolder en  aldaar gedoopt op 20 november 1661. De doopgetuigen was Annetje Cornelisse Gelderblom. Maijken was een dochter van Jan Gijssen van Wingerden en Arjaantje Gerrits. Pieter overlijd 44 jaar oud in Charlois op 20 juli 1704, zijn weduwe Maijken overlijd ook in Charlois op 31 december 1733, 72 jaar oud. Samen kregen Pieter en Maijken 5 dochters en 5 zoons.


Met de 2e zoon Jan Pieters Roos gaan we verder. Jan was boer in Charlois. Hij werd geboren in Charlois en aldaar gedoopt op 9 januari 1684. In Barendrecht is hij ondertrouwt op 19 februari 1707, waar Pieter verklaarde dat zowel hij als zijn bruid onvermogend te zijn, getrouwd is hij op 13 maart 1707 met Marijtjen Arien Welboren (Hordijk), zij werd geboren in West Barendrecht op 10 september 1684 als dochter van Arien Cornelis Hordijk en Saartje Jacobs Cluijthage (Cluijthaen).  Jan overlijd op 50 jarige leeftijd in Barendrecht op 5 juni 1734 en Marijtje wordt 80 en overlijd in Oost Barendrecht op 12 april 1764. Samen kregen zij 3 dochters en 5 zonen.


Eén van de zonen is Dirk Jansen Roos, gedoopt in Barendrecht op 29 oktober 1719, trouwen doet hij in IJsselmonde op 17 februari 1743 met Lijntje Jans Salij, zij werd gedoopt in IJsselmonde op 31 januari 1723 met getuige Maijke Joppe, als dochter van Jan Jans Salij en Niesje Ariensdr. Neef.  Zij hebben een onegt kind die zij met hun trouwen echten.  Dirk overlijd 71 jaar oud in Kleine Lint op 6 december 1790, Lijntje overlijd 86 jaar oud en wordt begraven in IJsselmonde op 2 april 1799. Zij krijgen 4 zonen.Het geëchtte kind is hun oudste zoon, Hendrik Dirk Roos, geboren in West IJsselmonde in 1742, hij werd gedoopt in IJsselmonde op 9 februari 1743, net voor het huwelijk van zijn ouders. Hendrik trouwt in IJsselmonde op 23 mei 1768 met Cornelia Cornelisse Commijs, zij werd gedoopt in Ridderkerk op 2 juli 1741 als dochter van Cornelis Cornelisz Commijs en Jannetje Ariens Huijser. Cornelia overlijdt in Ridderkerk op 14 mei 1777, 36 jaar oud nalatend 1 zoon. Hendrik trouwt op 14 mei 1780 in Rijsoord , vijf jaar na het overlijden van zijn 1e vrouw, met Neeltje Gerrits van Asch . Hendrik overlijd in Rijsoord op 2 september 1810.


De enige zoon van Hendrik en Cornelia is Dirk Roos, arbeider, en hij werd gedoopt in Rijsoord op 9 oktober 1774, hij trouwt in Ridderkerk op 20 april 1804 met Adriaantje van Asch, zij werd geboren in Ridderkerk op 25 februari 1776 en was de dochter van Arie van Giessen en Neeltje van Asch. Op 16 april 1847 overlijd Dirk in Ridderkerk 87 jaar oud, Adriaantje zijn weduwe overlijd een jaartje later in Ridderkerk op 4 juni 1848, 72 jaar oud. Samen kregen zij 1 dochter en 1 zoon.


Deze zoon is Hendrik Roos, arbeider,  geboren in Ridderkerk op 13 januari 1811, getrouwd  in Ridderkerk op 14 april 1838, (akte nr 10) s’avonds om 7 uur met Barbara Bakker, dienstmeid,geboren te Ridderkerk 13 oktober 1811, dochter van Adrianus Denijs Bakker en Leena Bakker.  Hendrik zit bij de Schutterij dus moet permissie aanvragen om te mogen trouwen.

Permissie voor huwelijk : De ondergetekende Kapitein, kommanderende tijdelijk het 2e Bataillon der 3e afdeling mobile Zuid Hollandsche Schutterij, permiteerd bij deze het aangaan van een Huwelijk aan de Schutter Roos Hendrik  van de 3e compagnie van voornoemde Bataillon met bepaling: dat daaraan de gunst niet kan verbonden worden, om wanneer bij het voltrekken van het Huwelijk zijne echtgenote kind of kinderen krijgt of zich in eenen  zwangeren  Staat bevind, uit de dienst te worden ontslagen, alsmede dat de vrouw het Corps niet zal mogen volgen, wanneer hetzelfde uit de gewone woonplaats vertrekt.   Gorinchem den 18e februari   De Kapitein voornoemd. 
  

Hendrik overlijd 69 jaar oud in Ridderkerk op 28 januari 1880, Barbara is al eerder overleden in Ridderkerk op 1 november 1876 , oud 65 jaar. Zij kregen 1 dochter.


Die dochter wordt mijn betovergrootmoeder , Adriana Roos geboren in Ridderkerk op 8 mei 1842, zij trouwt in Ridderkerk  op 24 april 1863 met Jan van den Berg, hij werd geboren in IJsselmonde op 18 maart 1840 als zoon van Bastiaan van den Berg en Dirkje Bijl. Adriana overlijd in Ridderkerk  62 jaar oud op 1 januari 1905, Jan overlijd in Ridderkerk op 7 juni 1918 , hij is dan 78 jaar oud.


donderdag 2 oktober 2014

De familie le Fort, de voorouders van mijn betovergrootmoeder Pleuntje Sterkman


 
Zoekend naar de familie Sterkman uit Charlois kwam ik voor verrassingen te staan. Van Charlois met mijn betovergrootmoeder Pleuntje Sterkman, kwamen we in Barendrecht  terecht en toen was de koek op. Ik had een Hendrik Sterkman die getrouwd was met Pleuntje Groeneveld en veel verder kwam ik niet. Heel lang niets te vinden. Tot we ontdekte dat zijn eerste vrouw uit Leiden kwam. Dus werd er in Leiden naarstig gezocht met dit resultaat. De naam le Fort blijft een vreemde gewaarwording, misschien is dat wel in de Franse tijd ontstaan, dat weet ik dus nog niet.
  
Le Fort betekend de Stercke.

Jacob (Jaques)  le Fort (de Stercke, Sterckeman), hij overlijd in Rijnsburg ca. 1635 en trouwt met Cathalijne Maertens.

Jacob le Fort (Stercke(man), trouwt voor 1672 met Judith Jans.

Jacob le Fort (Sterck(man), geboren in Leiden op 1672, hij trouwt de eerste keer in 1697 met Maria de Bruijn,  getuigen bij dit huwelijk zijn; oom Marcus Starkeman en de bruidsmoeder Jannetje Pruijs,  zij is geboren in Oegstgeest in 1675, als dochter van Hendrik Bruijnen Persoon en Jannetje Jans Pruijs. Jacob trouwt de tweede keer in Leiden op 1 maart 1711 met Lijsbeth de Bruijn, geboren te Leiden en gedoopt in Leiden op 30 mei 1691, als dochter van Wouter de Bruijn (broodbakker) en Aartje Richout.

Maljaart Sterkman (Sterckeman) geboren in Leiden en gedoopt in Leiden op 16 juli 1698, doopgetuigen zijn; Marcus Sterkeman en Annetje Boekee, hij ondertrouwt in Leiden op 21 april 1724, getuige hiervan zijn; Jacob Sterkeman, zijn vader en Anna Michiels,  met Anna Jans dochter van Jan nn en Anna Michiels. In 1732 trouwt Maljaart de tweede keer in Leiden met Hester Crahee, zij is gedoopt in Leiden op 5 april 1699. Als dochter van Pierre (Pieter) Crahee (Krahee) en Esther (Hester) Kreket., Hester is weduwe van Abraham Jilesse,  Als Maljaart en Hester trouwen woont hij Korte Sandstraat en zij Lange Scheijstraat, de bruidegom brengt 3 kinderen mee en de bruid 1 kind.

Hendrik Sterkman, geboren en gedoopt in Leiden op 22 februari 1733, hij ondertrouwt in Leiden op 2 mei 1760 met Rachel Brodij, zij is geboren in Leiden als dochter van Isaac Brodij en Magdalaine de Troij, Rachel overlijd op 1 juli 1797, Hendrik trouwt de  tweede keer met Pleuntje Groeneveld,zij is geboren in Barendrecht op 14 juli 1737als dochter van Arij Groeneveld en Marijke Kool, Pleuntje overlijd in Barendrecht op 18 januari 1806.

Benjamin Sterkman, dagloner, werd geboren in Barendrecht op 12 maart 1768, hij overlijd in Barendrecht op 26 december 1829, Benjamin trouwt de eerste keer in Heinoord op 25 mei 1794 met Teuna Sneep , zij werd geboren in Westmaas als dochter van Arij Sneep en Cornelia Schreijerbeurs, Teuna overlijd in Barendrecht op 22 maart 1813, waarna Benjamin in Barendrecht op 25 september 1819 trouwt met Aaltje Leentfaar, Aaltje werd geboren in Ridderkerk op 28 november 1784, zij overlijd in Barendrecht op 18 juni 1830.

Hendrik Sterkman, dagloner, werd geboren in Charlois in 1798, hij overlijd in Ridderkerk op 9 augustus 1833 en trouwt in Charlois op 29 augustus 1823 met Susanna Kool, zij werd geboren in Charlois op 24 maart 1802 als dochter van Willem Jacobs Kool en Neeltje Arijsdr Noordzij.

Pleuntje Sterkman, geboren in Charlois op 26 augustus 1834, zij overlijd in Rotterdam op 14 december 1913, en trouwt in Ridderkerk op 1 mei 1863 met Jacob Tieleman, hij werd geboren in Mijnsheerenland 10 mei 1835, als zoon van Andries Tieleman en Alida Zwaan. Jacob overlijd in Ridderkerk op 26 november 1901.