donderdag 14 maart 2013

Het gezin Streefkerk-Gouw


Ik heb vandaag maar eens één Streefkerk manspersoon uit het verband van de genealogie gehaald. Om ales wat ik van hem en zijn vrouw weet wat uitgebreider neer te pennen.
Zijn naam is: Pieter Streefkerk en hij is SCHOEN en TUIGMAKER, hij is geboren in Ridderkerk en aldaar ook gedoopt op 17 september 1747, met als doopgetuige Jorisje van Driel, zijn ouders zijn Pieter Jansz. Streefkerk en Lijntje Cornelis van Driel.

Hij trouwt in Ridderkerk op 5 juni 1804 en is dan al 57.....met Cornelia Gouw, zij is geboren in Ridderkerk en gedoopt op 14 april 1765  (haar vader is haar doopgetuige) en zij is dan 39 jaar oud, dochter van Hendrik Willemse Gouw en Ida Leenders de Jong.

                                            ondertrouw 18 mei 1804

Van dit echtpaar heb ik geen kinderen gevonden in de doopboeken van Ridderkerk. Wel aardig wat Notariele akten en dan vooral in het archief van Rotterdam. En als je die netjes achter elkaar zet krijg je een goede indruk van het reilen en zeilen van dit echtpaar. Blijkbaar hebben ze geen tekort aan duiten want er wordt aardig wat afgehandeld bij de notaris door Pieter. Gelukkig voor ons werd alles genoteerd door zijn Notaris. Hieronder de uittreksels.
Bevreemd is het echter wel dat Pieter voor zijn trouwen niet in de notariele stukken te vinden is.

Aktesoort   boedelscheiding
Datum   14/04/1810
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   42 
Aktenummer/Blz.   102/68 
Notaris   Willem van den Broek
Leendert Gouw, Pieter Streefkerk, getrouwt met Cornelia Gouw en Jacob Lievaart, weduwnaar van Maria Gouw, allen wonend te Ridderkerk, met hun drieën de enige erfgenamen van hun broer en zwager Cornelis Gouw (op 21-04-1809 te Ridderkerk overleden) gaan accoord met de verdeling van de boedel, waaronder een huis aan de Pruimendijk.

Aktesoort   schuldbekentenis
Datum   13/06/1811
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   43 
Aktenummer/Blz.   15/54 
Notaris   Willem van den Broek
Paulus de Ruijter, bouwman, wonend te Ridderkerk, erkent een schuld te hebben bij Pieter Pietersz Streefkerk, schoenmaker, wonend te Ridderkerk. Hij daarbij zijn huis als onderpand.  Zie de akte verderop van 1-4-1819.

Aktesoort   testament
Datum   05/07/1813
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   46 
Aktenummer/Blz.   77/44 
Notaris   Willem van den Broek
Pieter Streefkerk, schoenmaker wonende onder Ridderkerk, vermaakt het het vruchtgebruik van zijn nalatenschap aan zijn huisvrouw Cornelia Gouw en in eigendom tot zijn erfgenamen te noemen zijn naaste vrienden en erfgenamen ab intestato. 

Aktesoort   testament
Datum   05/07/1813
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   46 
Aktenummer/Blz.   78/47 
Notaris   Willem van den Broek
Cornelia Gouw vermaakt het vruchtgebruik van haar nalatenschap aan haar echtgenoot, Pieter Streefkerk (schoenmaker) en in eigendom tot haar erfgenamen te noemen haar naaste vrienden en erfgenamen bij versterf.
 
Dan overlijdt Cornelia Gouw te Ridderkerk op 24 augustus 1814, zij werd 49 jaar oud en was 10 jaar getrouwt met Pieter.

Aktesoort   schuldbekentenis                  
Datum   01/04/1819
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   50B 
Aktenummer/Blz.   34/3 
Notaris   Willem van den Broek
Pieter Pietersz Streefkerk, schoenmaker wonende onder Ridderkerk, verzoekt de inschrijving op te heffen die gedaan is ter Griffie van het tribunaal van eerste instantie te Dordrecht de 29 juni 1811 te zijner verzoeke krachtens een obligatie de 13 juni 1811 van Paulus de Ruijter, bouwman wonende te Ridderkerk voor bovengenoemde notaris Willem van den Broek en twee getuigen ten zijne behoeve verleden gedaan op een huis, schuur, wagenkeet, drooghuis, drooghut, zwingelkeet, erf en drie morgen 500 roeden weiland en boomgaard staande en gelegen onder Ridderkerk en oud Reierwaard zijnde 't huis en verder getimmerte bekend onder no. 317. De inschrijving te beschouwen als niet gedaan.

Aktesoort   diverse akten
Datum   15/09/1823
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   63 
Aktenummer/Blz.   56/67 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus
Pieter Pieterszoon Streefkerk, schoen- en tuigmaker te Ridderkerk overhandigt de notaris in een gesloten en verzegelde omslag zijn laatste wil en verklaart dat een ander deze heeft geschreven en door hem is ondertekend.

Aktesoort   verkoop
Datum   08/07/1824
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   63 
Aktenummer/Blz.   157/1 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus
Op verzoek van Pieter Pieterszoon Streefkerk, schoenmaker te Ridderkerk, bevindt de notaris zich ten huize van genoemde Pieter aan de zogenaamde Rijsoortsche Straat, teneinde over te gaan tot de openbare verkoop van ongemaaid grasgewas. Kopers zijn geworden: Arie Molendijk, vlasboer te Ridderkerk; Bastiaan Nugteren te Strevelshoek; Olof van Pelt, winkelier te Ridderkerk; Lambertus van Loon, winkelier te Zwijndrecht. 

Aktesoort   testament
Datum   17/12/1826
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   64 
Aktenummer/Blz.   417/14 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus
Pieter Pieterszoon Streefkerk, schoenmaker te Ridderkerk, benoemt tot uitvoerders van zijn laatste wil: Hendrik Labrijn, vlasboer te Zandelingen Ambacht en Mattheus de Zeeuw, vlasboer te Ridderkerk. 

Aktesoort   testament
Datum   23/04/1830
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   67 
Aktenummer/Blz.   802/41 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus
Pieter Pieterszoon Streefkerk, schoenmaker, ziek en bedlegerig, verklaart de zoon van zijn overleden broer Cornelis Streefkerk (gewoond hebbende en overleden te Barendrecht) met naam Jan Streefkerk en zijn nakomelingen, uit zijn laatste wil te schrappen. Hij legateert nog aan zijn dienstmeid Maria Ariese de Jong, boven en behalve het reeds door hem aan haar gelegateerde, een bedrag van 300 gulden. Het overige uit zijn destijds gemaakte testament blijft van kracht.
P.S. Overleden 25 april 1830.
 
En dan overlijd Pieter Streefkerk in Ridderkerk op 25 april 1830, hij is dan 83 jaar een respectabele leeftijd. Heeft nog 16 jaar als weduwnaar gewoond, gewerkt en geleefd. En dan zijn we met de notariele akten nog steeds niet klaar. hier het vervolg.....

Aktesoort   diverse akten
Datum   05/06/1830
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   67 
Aktenummer/Blz.   817/86 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus
Abraham den Bandt, procureur te Dordrecht, stelt deze notaris een expeditie van een procesverbaal ter hand, opgemaakt door de president van de rechtbank van eerste aanleg zitting houdend te Dordrecht, van het testament in geheime vorm verleden door Pieter Pieterszoon Streefkerk in leven schoen- en tuigmaker, overleden 25 april 1830, bij akte van superscriptie op 21 juli 1828 voor deze notaris gepasseerd.

Aktesoort   boedelinventaris
Datum   11/10/1830
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   67 
Aktenummer/Blz.   851/88 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus
1. Mattheus de Zeeuw, vlasboer, als gemachtigde van Willem van der Duijn, arbeider, getrouwd met Marietje Hoek, beiden te Zuidland.
2. Pieter Corneliszoon Streefkerk, te Strevelshoek als gemachtigde van:
- Arie Hoek, bouwknecht te Charlois
- Geertruij Touw, meerderjarige en ongehuwde dienstmeid te Zuidland
- Cornelis Touw, meerderjarige arbeider te Abbenbroek
- Mattheus de Zeeuw als voogd over de minderjarige Jacob Touw
Marietje Hoek, Arie Hoek, Geertruij Touw, Cornelis Touw en Jacob Touw zijn de enige kinderen van Centje Streefkerk (overleden te Biert) aan haar verwekt in twee opeenvolgende huwelijken door mede wijlen Arie Hoek en Jacob Touw.
- Onder 2 genoemde voor zich en uit eigen hoofde
- Philippus Streefkerk,arbeider
- Niesje Streefkerk, weduwe van Leendert Groeneboom, bouwvrouw te West Barendrecht
- Huibregt Groenenboom, bouwman te Charlois, getrouwd met Jannigje Groeneweg
- Onder 1 genoemde als gemachtigde van Reijer van Eijk, bouwman te Poortugaal, die voogd is over de minderjarige Adriaantje Groeneweg, Geertruij Groeneweg en Cornelia Groeneweg bij akte van voogdij door de vader van deze minderjarigen Pieter Groeneweg, in leven vlasboer te West Barendrecht, door hem in huwelijk verwekt bij Cornelia Streefkerk.
Jannigje Groeneweg en de voornoemde minderjarigen zijn gezamenlijk de enige nakomelingen van Cornelia Streefkerk.
De onder 2. genoemde als gemachtigde van :
- Wouter van den Berg, arbeider getrouwd met Mijnsje Streefkerk
3.Geertruij van Ekelenburg, meerderjarige en ongehuwde dienstmeid te Goudswaard
- als voogd over de minderjarige Martinus, Cornelis en Maria van Ekelenburg
De onder 3. vermelde en de genoemde minderjarigen zijn gezamenlijk de nakomelingen van Maria Streefkerk en mede wijlen Ewout van Ekelenburg, beiden gewoond hebbende en overleden te Goudswaard. Tezamen zijn de hiervoor genoemde kinderen van wijlen Centje, Pieter Corneliszoon, Philippus, Niesje, de kinderen van wijlen Cornelia Streefkerk, Mijnsje Streefkerk en de kinderen van wijlen Maria Streefkerk, alsmede Jan Streefkerk die in het laatste testament van wijlen Pieter Pieterszoon Streefkerk is uitgesloten, de enige kinderen van wijlen Cornelis Streefkerk, gewoond hebbende en overleden te Barendrecht - die een broer was van onderstaande overleden Pieter Pieterszoon Streefkerk.
Pieter Streefkerk, arbeider te West Barendrecht, de enige in leven zijnde nakomeling van Arie Streefkerk, gewoond hebbende en overleden te Barendrecht die een broer was onderstaande overleden Pieter Pieterszoon Streefkerk. Pieter Streefkerk, melkboer te Rijsoord, Pieter Cornelis-zoon Streefkerk te Strevelshoek, Arie Nugteren, winkelier, getrouwd met Lijntje Streefkerk, Arie Nugteren als gemachtigde van Cornelia Streef-kerk weduwe van Simon van 't Zelfde uitoefenende de melkerij, als moeder en wettige voogdes over haar minderjarige kinderen met namen Adrianus, Frans, Adriana en Lijntje Willempje van 't Zelfde; Arie Nugteren als gemachtigde van Arie Corneliszoon Kuiper, vlasboer getrouwd met Maria Streefkerk. Gemelde Pieter, Jannigje, Lijntje, Cornelia en Maria Streefkerk zijn de enige kinderen van wijlen Adriaan Streefkerk die een broer was van Pieter Pieterszoon Streefkerk. Zij zijn gezamenlijk de erfgenamen van de boedel en nalatenschap van laatstgenoemde, in leven schoen- en tuigmaker, gewoond hebbende en op 25 april 1830 overleden te Ridderkerk. Jan Leenheer, vlasboer, getrouwd met Hendrijntje Lievaart. Laatst-genoemde is de enige nakomeling van wijlen Maria Gouw, gewoond hebbende en overleden te Ridderkerk - zij was een zuster van onderstaande over-leden Cornelia Gouw, in leven huisvrouw van Pieter Pieterszoon Streef-kerk, aan haar in huwelijk verwekt door Jacob Lievaart, te West Baren-drecht en is zij dus de enige erfgename van de nalatenschap van Cornelia Gouw, gewoond hebbende en op 24 augustus 1814 overleden te Ridderkerk. Jan Groeneboom, bouwman te West Barendrecht als gemachtigde van Cornelis van Ekelenburg, timmerman, te Oud Beijerland, als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Maria Streefkerk, met namen Martinus, Cornelis en Maria van Ekelenburg.
Dammis van 't Zelfde, melkboer te Heer Oudelandsambacht, als toeziend voogd over de voornoemde minderjarige kinderen. van Cornelia Streefkerk en Simon van 't Zelfde.
De notaris bevindt zich in het huis gelegen in de Rijsoordsestraat num-mer 327, zijnde het sterfhuis van eerder genoemde Pieter Pieterszoon Streefkerk, teneinde over te gaan tot het maken van een boedel-inventaris.
P.S. Zie ook akte 865 van 01.12.1830 
Aktesoort   verkoop
Datum   01/12/1830
Archief   ONR Ridderkerk 
Inventarisnummer   67 
Aktenummer/Blz.   865/37 
Notaris   Jacobus Johannes de Reus op verzoek van de erfgenamen uit akte 851 d.d. 11 oktober 1830 bevindt de notaris zich in het sterfhuis van Pieter Pieterszoon Streefkerk in de Rijsoordsestraat nummer 327 teneinde over te gaan tot de openbare verkoop van enige meubilaire goederen en huiselijke inboedel, alsmede enig leder en schoenmakersgereedschap, toebehoord hebbende aan de over- ledene en zijn vooroverleden huisvrouw Cornelia Gouw. 

Hieronder volgt dan nog de akte uit 1831 die ik al eerder hier op mijn blog heb gezet.
Toch een aardig voorraadje gegevens over één gezin. Met alle verwanten bij naam en toenaam. Zo kom je al aan een leuk stukje familiegeschiedenis voor de Streefkerken kant.

Geen opmerkingen: