zaterdag 25 oktober 2014

Welgeborene Nicolaas (Claes) Dircksz Thoen (van Bronckhorst).

In onze genealogie staan drie Edelouders, dat zijn voorouders die allen leefden rond 1360-1400. Dat is toch ver uit onze comfort zone. Je kan er je niet zo veel bij voorstellen. De Edelouder waar over dit blog gaat is Claes Thoen (van Bronckhorst). Aangeduid wordt dat hij de zoon is van Derrick van Bronckhorst .

Deze Derrick van Bronkhorst zou de bastaardzoon zijn van de heer van Bronckhorst Willem IV, drost van Zutphen voor de Hertog van Gelre, die leefde van 1335-1410 in Bronckhorst in Gelderland.  Willem IV komt uit een riddermatig geslacht met een lange lijn tot aan 1114 met stamvader Adam van Bronckhorst.

Wij gaan naar Maasland dat  is ontstaan als ontginningsgebied. Op 25 augustus 985 werd dit eigendom van  graaf Dirk II  die een kerk liet bouwen. Aangenomen wordt dat deze kerk niet op de plaats van de huidige hervormde kerk stond, maar dichter bij de Maas in de Dijkpolder. In de twaalfde eeuw zou deze plaats weggespoeld zijn en na de (her)bouw van de Maasdijk is men waarschijnlijk naar de huidige dorpskern verhuisd. In 1241 vestigde de Ridderlijke Duitsche Orde zich op Maaslands grondgebied, in de Oude Campspolder. In 1365 verhuisde de orde naar de commandeurshof naast de dorpskerk. Graaf Willem II schonk het patrionaatsrecht van de dorpskerk aan de orde. In de veertiende eeuw werd vanuit Maasland ook de nederzetting Maeslandsluys bestuurd. Rond 1450 werd in Maasland de eerste poldermolen gebouwd. In 1574 liep het gebied onder water toen Willem van Oranje de dijken liet doorsteken om de Spanjaarden te verdrijven die Leiden belegerden. Rond 1600 werd Maasland weer opgebouwd. Maeslandsluys ging in 1641 als zelfstandige plaats verder onder de naam Maassluis. Vanaf 1874 werd in het gemeentehuis van Maasland  vergaderd; daarvoor in dorpsherberg de Pynas.

We gaan voor wat onze genealogie betreft maar uit van Nicolaas (Claes) Dircksz. Thoen (van Bronckhorst) zoals hij officieel heette, geboren ca. 1380 in Maasland en aldaar na 1430 overleden. Op zijn 28e jaar trouwt hij met een mij onbekende vrouw en ik heb één zoon gevonden.

Dirck Claes Thoen (van Bronckhorst) geboren in Delftland ca. 1410, hij overlijd na 9 mei 1446 en trouwt met nn Jacobsdr. Zij krijgen 2 zoons, Jacob en Claes.

Noot: 
1446 welgeboren man van Delfland
stamt in mannelijk lijn af van Bronkhorst volgens Prom. 14, p103
op 09-05-1446 door de baljuw en vierschaar van Delfland erkend als welgeboren man van Delfland, dit gebeurde aan de hand van een open brief van Otto van Bronswijck, dat zowel Dirck Claesz., als Jacob Jacobsz., (zijn vrouws vader), zijn magen zijn, dit werd bekrachtigd door middel van zijn zegel. Zij stammen in mannelijke lijn van Bronckhorst, deze erkenning werd door Philips de Goede, hertog van Bourgondie, in 1458 bevestigd
Op 09-05-1446 verklaart Heer Otto van Bronkhorst dat zowel Jacob Jacobszoon, als Philips Willemszoon en Dirck Claeszoon zijn magen zijn. Zij stammen in mannelijke lijn van Bronckhorst, en hij bekrachtigt dit door middel van zijn zegel. Deze erkenning is bevestigd door Philips de Goede, hertog van Bourgondie in 1458. De Attestatie uit 1446 en de bevestiging uit 1458 worden aangehaald in een sententie van het Hof van Holland van 17-12-1468, waarin bij de uitspraak van het Hof bovengenoemde Dirck Claesz als welgeboren man uit het geslacht van Bronckhorst erkend wordt.

Eén van de zonen is Claes Dircks Thoen (van Bronckhorst) welgeboren, geboren ca. 1440 in Maasland., Hij trouwt met NN en krijgt 2 zonen, Dirck en Jan. Claes overlijd na 1468. (Welgeborene is een pre-feodale sociale laag van welgestelde boeren of afgezakte adel die het zich kunnen veroorloven een paard en wapentuig te kopen. Zij werden door hun omgeving tot de Ridderschap gerekend en droegen militaire steun bij aan de hoge heren).

Noot:
1468 welgeboren man prom 14 pag 343
Claes en Jacob Dircksz komen voor in een sententie van het Hof van Holland waarin hun status van welgeborene ter discussie wordt gesteld (sententieregister 74 1, f. 142) :

164.17-12-1468: Willem van Zwieten, procureur generaal van de graaf van Hollant, procedeert tegen Jan Jansz., Huyge Jansz., Dirck Jansz.,Jacop Dirckxz., Claes Dircxz., Gerijt Dircxz., Dirck Willemsz., Clais
Willemsz., Gerijt Huygenz., Henrick Jacopsz., Ahert Willems., Jacop Allertsz., Dirck Allertsz., Potter Wil, Willem Jacopsz., Clais Allertsz., Jan Allertsz., Clais Jacopsz., Willem Jacobsz., Jan Jacobsz., Willem Claisz., Willem Jacopsz., Gerijt Huygenz., Aernt Huygenz., Jan Timansz., Jan Willemsz., Jorijs Jansz. en Henrick Jansz.
(...)
Hiertegenover stellen de verweerders dat zij allen en hun magen in rechtstreekse mannelijke lijn welgeboren lieden zijn evenals hun ouders en niet via vrouwelijke lijn en altijd als zodanig zijn erkend en in de vierschaar hebben gezeten als welgeboren lieden, zoals ook hun ouders dit hebben gedaan, en dat de huislieden tevergeefs hebben geprobeerd hen deel te laten nemen aan hun contributies en diensten, waarvan Jan Willemsz. en zijn evenknieen Jan Tielmansz. en Joris Jansz. een sententie van het Hof hebben, terwijl enige anderen, die ook gedaagd waren, hadden verzuimd deze sententie op schrift te laten stellen.
(...)
Jacop Jacopsz., Phillips Willemsz. en Dirck Claisz. komen uit de stam van der Broncherst, waar omtrent Jacop Jacopsz. zijn edeltuig deed voor baljuw en vierschaar van Delflant, geconfirmeerd door wijlen
hertog Phillips met een open brief. Gerijt Hugenz. verklaart dat zijn edeldom en welgeborenschap eveneens teruggaat op Philips Willemsz., hiervoor vermeld. Willem Claisz. verklaart dat voor hem dit teruggaat
op Jacop Jacopsz. hiervoor vermeld. Jacop Dircksz. en zijn broer Claes Dircxz. dat dit laatste ook voor hen geldt en ook van Dirck Claesz. Dirck Willemsz. verklaart dat zijn edeldom en welgeborenschap komt van
genoemde Dirck Claesz. Henrick Jansz. verklaart hetzelfde en ook van Phillips Willemsz.
(...)
Het Hof stelt de eiser in het ongelijk

Zoals je begrijpt blijft de afkomst en de relatie met de van Bronckhorst een heikele zaak. Als Welgeboren stond je hoger in rang dan als een gewoon persoon in die goede oude tijd en had je meer voorrechten.

We gaan verder met zoon Jan Claes Dircx Thoen (van Bronckhorst) geboren rond 1470 in Delft, hij overlijd na 4 maart 1532 en trouwt Jan (mrs Jan Loeff) Buijs en krijgt 2 zonen Claes Jans Loijff (Loeff) en Willem Jan Thoen.

Willem Jan Claes Dircxen Thoen (van Bronkhorst) werd geboren in Maasland rond 1500 in thoen van Bronchorst, trouwt 1) met een onbekende vrouw die in 1558 overlijd en waar hij 5 kinderen bij krijgt, Trijntje, Maertje, Joost,Jan en Neeltge, hij trouwt 2) na 1558 in de Nieuwe Kerk van Delft met Elisabeth Gerritsdr. Bel (alias Patijn) zij is de dochter van Gerrit de Bel (alias Patijn) en NN, Willem Jan overlijdt op 17 september 1574 en werd begraven in de Nieuwe Kerk te Delft, zijn 2e vrouw Elisabeth overlijdt in Maasland en wordt begraven in Delft op 27 september 1574 net tien dagen na haar echtgenoot.

noot: 
welgeboren man van Delfland
beleend in 1539, 44, 62, 64, 65, 69 & 70
woont in Maasland aan de Zuidgaag
Willem Jz Thoen, born ca 1500 in \'t Hoen van Bronckhorst\; died 17 sep 1574 in Begraven in de nieuwe kerk te Delft. He was the son of Jan Thoen.
Occu: 1553, Ambachtsbewaarder van Delfland
zie: http://familytreemaker.genealogy.com/users/e/e/r/Peter-Eering/GENE2-0099.html

Volgens een sententie van het Hof van Holland gedateerd 19-2-1577 zijn, zijn vijf kinderen allen uit het eerste huwelijk van Willem Jansz. Thoen en dus geboren voor 1558. Bij zijn tweede vrouw had hij geen kinderen. (18)
zie: http://www.nikhef.nl/~louk/MESKW/generation17.html#86116)

In 1555 bracht Willem Jansz Thoen (van Bronckhorst) het hiernaast afgebeelde wapen, tesamen met een drietal gelijke wapens van zijn voorvaders, aan in de ramen van zijn Maaslandse boerderij. De voorvaderreeks bestond uit zijn overgrootvader Dirrick Claesz, zijn grootvader Claes Dirricksz en zijn vader Jan Claes Dirricsz. Bij de vier in glas gestelde wapens valt op dat slechts het wapen van Willems grootvader niet gewend is, de drie andere zijn dat wel, overigens zijn zij identiek. Het gevierendeelde wapen bevat twee kwartieren die zijn te benoemen: I = Van Bronckhorst, IV = Pols van der Mije. Het is onbekend welke families de wapens vormden uit de kwartieren II en III.[18]
Familiewapen Thoen, gevierendeeld: I. in rood een gewende zilveren klimmende leeuw, goud gekroond, getongd en genageld. II. in zilver een zwart gewend gaand paard. III. in groen drie gewende gaande vogels van zilver 2 - 1 [19] . IV. in goud drie groene palen. [20]
Bron: Jan 't Hoen, 2010
We pakken de draad weer op met hun zoon Jan Willemsz Thoen (van Bronkhorst) geboren rond 1530,
noot: geboorte: bron: tijdschift Thoendertijd dec 1998 bij Historisch Archief Westland.
03-11-1589 attestatie ter bevestiging van 21 jaar tbv boedelscheiding na overlijden vader
geboren 1568 rond vastentijd, in dorp Maasland werd de Steenstraat gemaakt,
baakster en voedster zijn respectievelijk Commertgen Cornelisdr en Magdalena Cornelisdr
Groeide op te Delft, omdat vader en grootvader en hun gezinnen het gebied moestte verlaten door de opstand tegen Philips II, leerde lezen en schrijven.
hij overlijdt tussen 12 januari 1578 en 25 juli 1590, was een welgeboren man van Delfland, poorter van Delft 14-11-1587, beleend 1579 "de Rijnsche Hove"" nabij de oude inlage ten zuiden van Maasland, hij trouwt 1) Maartje Leenderts die overlijd voor 1558, zij krijgen twee dochters, Neeltje en Trijntje. Jan trouwt de tweede keer in Maasland rond 1664 met Wouteria Wouters de Beije, uit dit huwelijk een zoon.


We vervolgen met deze zoon, genaamd Jan Jans Thoen (van Bronckhorst) welgeboren, bouw en huisman, geboren in Maasland in 1564, hij overlijdt in maart 1622, en hij trouwt rond 1590 met Catharina Corneli (Trijntje) van der Velde, geboren ca. 1564 als dochter van Cornelis van der Velde en Maria Arendsdr Pols van der Meije. Zij krijgen 9 kinderen, 4 dochters en 5 zonen, Jannetje, Lijsbeth,Trijntje,Jan,Gerrit,Pieter, Annetje, Cornelis en Willem.


Eén van de zonen is Gerrit Jan Thoen (van Bronchorst) ,bouwman, boer, geboren rond 1595 te Naaldwijk, hij overlijd in Maasland in 1663, hij trouwt met Machteld Willemsdr. Bogaard, geboren 24 december 1626, als dochter van Willem Arijsz Bogaard en Krijntje Willemsdr. (van der Brink).Zij overlijd 27 augustus 1638. Samen krijgen ze 7 kinderen, 4 dochters en 3 zoons, Maartje, Wouter, Cornelis,Willem,Adriaentje,Trijntje en Crijntje.


De jongste zoon is Willem Gerrits Thoen (van Bronckhorst) landbouwer, geboren in s'Gravenzande rond 1630, trouwen doet hij ook in s'Gravenzande rond 1660 met Jannetje Cornelisse van Esse(n) dochter van Cornelis van Esch en NN, zij kregen 3 kinderen, Jan,  Gerrit en Maartje.
beleent in 1665
woont te Gravenzande 1663 De Achterstee
woont te Gravenzande 1676 De Keyzer

verder met de 2e zoon Gerrit Willem Thoen, bouwman, bezit een eigen woning, pachter van 12 morgen land
is RK, geboren rond 1660 in s'Gravenzande en overleden op 22 januari 1732. Hij trouwt 1) in s'Gravenzande op 25 november 1691 (huwelijkscontract 10 november 1691) met Gerritje Huijbrechtsdr. van Rijn, dochter van Huijbrecht van Rijn en NN, zij krijgen 2 kinderen, Klaas en Willem, zij overlijdt voor 27 november 1701, want dan trouwt Gerrit 2) te Naaldwijk op 27 november 1701 met Jannetje Claesdr. van der Linde, uit dit huwelijk 3 kinderen, Joanna, Catharina en Cornelius.

Uit het eerste huwelijk, Klaas Gerritse Thoen, geboren in 1690,hij overlijd rond 1761 en trouwt in Naaldwijk op 18 mei 1727 met Claartje Arends Cock, komend uit s'Gravenzande, geboren ca 1705 als dochter van Arend Jansz Kok en Catharina (Trijntje) Gleijne van Ruijven. Zij krijgen 15 kinderen te weten: Gerrit, Arie,Catharina ook Kaatje, Krijntje, Gerardus, Arend, Joannes, Winanda, Alida, Jannetje, Alida, Gerarda, Jan, Maria en Adriana.

Met hun dochter Gerarda Klazina (Gerritje Klaasse) Thoen  beeindigen we deze reeks, Zij is mijn mans 4x overgrootmoeder, Gerarda werd geboren in Monster op 22 september 1744 en zij overlijd in Poeldijk (gemeente Monster) op 2 januari 1811, Gerarda trouwt in Monster op 29 april 1770 met Jan Gijsen van Campen, geboren in Monster op 7 december 1745 als zoon van Gijsbert Gerritsz van Kampen en Jannetje Jansdr. Ouwendijk en overlijdt op 16 september 1803.
Geen opmerkingen: