zondag 26 oktober 2014

Neeltje van Egmond en haar familie.

Gisteren was ik bezig met de familie Swaen en kwam daar de naam Neeltje van Egmond tegen. Nu had ik wel gehoord van de adellijke familie van Egmond , dus was ik wel nieuwsgierig waar Neeltje me zou brengen. Dat werd dus zoeken in mijn eigen voorraad genealogie en op het internet. Na veel uurtjes kwam ik uit in Rijnsburg  

Hoge heerlijkheid Rijnsburg (ook Rhijnsburg), eigendom van de Ridderschap van Holland. In 1812 opgegaan in de gemeente Rijnsburg, tot 1904 ook nog Rhijnsburg. Bestaan tot 01-01-2006 en toen samen met Valkenburg en Katwijk opgegaan in een nieuwe gemeente Katwijk. De Vrouwevenne viel bestuurlijk ook onder de heerlijkheid Rijnsburg, en Boskoop ook v.w.b. het hoge gerecht.

En we beginnen deze stamreeks met:

Joost van Egmond, geboren rond 1425 en getrouwd met een onbekende vrouw.
Joost kreeg een zoon die geboren werd Oude Vliet bij Rijnsburg in 1456.

                                     De dorpskern: zoals het vroeger was. Het smalle riviertje doorklieft het dorp nog altijd. 

Deze jongeman kreeg de naam Dirk en ging door het leven als Dirk Joosten (de jonge) van Egmond. Geboren ongeveer 1456, overleden tussen 1530 en 1532. Zijn alias was jonge Dirk.   Dirk Joosten de jonge trouwt met Catrijn (Katrijn) Gijsbertsdr. Buijser, geboren rond 1425 en dochter van Gijsbert Dirksz. Buijser, de naam van haar moeder is onbekend. . Hij is bouwman en ambachtsheer/bewaarder van Oegstgeest in 1514. Pachter 1489-1523 van het Sint Catharina Gasthuis.


In de Informatie op 't stuck der Verpondinge van 1514 compareerde voor Oegstgeest Jonge Dirrick Joost, oud 58 jaren, ambachtsbewaarder.
In 1501 nam jonge Dirck Joestz. de pacht van 1 morgen land in Oegstgeest van het capittel ten Hogelande te Leiden over van Maes Ghysbrechtsz. Buzer (zijn zwager). In 1531 verlengt hij deze pacht voor het laatst, in 1541 is Gerrit Dircxz. (zijn zoon) de pachter van dit perceel.
In het kohier van de goederen toebehorend aan het Heylige Geestgilde tot Rijnsburg van 1528 is Jonghe Dirck Joesten 10 st. opstaende rente schuldig op een huis, welke rente in 1538 op naam staat van Allert Dircxz. (zijn zoon).
De naam van de moeder van Gijsbert Dircxz. en zijn broers en zusters blijkt uit een belending van land in Oegstgeest, dat gepacht werd van de abdij van Rijnsburg: "Katryn Jonge Dirck Joosten weduwe enbruyct Allart Dircxz., hoor zoon".
Jonge Dirck Joostensz. pachtte van 1489 tot 1523 van het St. Catharina gasthuis te Leiden de helft van 3 morgen land in Oegstgeest.
Hij had deze pacht overgenomen van Gijsbert Dircxz. (zijn schoonvader), die dit perceel vanaf 1474 huurde.
Bron: Kwartierstaat Pieter Jan van Vliet.

Eén van de zonen is Gijsbert Dirck Joostensz van Egmond, geboren Oude Vliet (Rijnsburg) in 1490. bouwman te Oude Vliet, landbouwer te Rijnsburg.  Hij trouwt met een vrouw genaamd Alijtgen, zij is geboren rond 1490 te Oude Vliet en overleden na 10 december 1539, dat is alles wat bekend is.

Hij is:  Bouwmeester (=meesterknecht) van de abdij van Rijnsburg. Overleden na 1-11-1561. In het kohier van de goederen toebehorend aan het Heylige Geestgilde tot Rijnsburg van 153826 komt voor onder "vuytghevevan alrehande saken" betaald aan "Alytgin Ghysbrecht Dirckze wijf op te oude vliet voor 26 coppe butters". Op 24.1-1544' bekennen Ohysbrecht Dircxz., Allert Dircxz., Claes Florisz., x Griete
Dircxdr., Jan Kerstantsz. als voogd van Alytgen Dircxdr., Ysbrant Jheroensz. als voogd van
Ydetgen Claesdr. (die wed. was van Pieter Dircxz.), Claes Willemsz. als voogd van Fytgen Dircxdr.
en Gerrit Dircxz. gesamenderhant vercoft te hebben aan Mees Jansz. (x Dirckgen Jansdr., wed. van
Maerten Dirck Joostensz.) 14 hont land in Oegstgeest. Ghysbert Dircxz. komt voor het laatst voor
als pachter van de abdij van Rijnsburg in de abdijrekening die loopt van 1-11-1561 tot
31-10-15622. Bron: Kwartierstaat Pieter Jan van Vliet.

                    Landschap met de ruïne van de Abdij van Rijnsburg (Aelbert Cuyp c. 1640 - 1642)

Zoon Willem Gijsbrechtsz. van Egmond (Boumeester) wordt geboren rond 1517 te Oude Vliet (Rijnsburg) hij overlijdt 13 juli 1577, werd landbouwer en bouwman,  bouwmeester van de abdij van Rijnsburg. Hij trouwt rond 1544 met Maritgen Andriesdr. Peijns, zij werd geboren rond 1521 en overlijdt 1579, zij was de dochter van Andries Willemsz. Peijns en een onbekende moeder.

Op 18-4-1597 testeert Marijtgen Andriesdr., wed. van Willem Gijsbertsz., bouman, gewoond hebbende op ten Oudevliet bij Rijnsburg, nu wonende op te steenplaetse aen 't schou in Oegstgeest. Haar erfgenamen zijn Dirck Willemsz., haar zoon, Aechtgen, oude Aeltgen, Geertruyt en Machtelt Willemsdrs, haar dochteren en de kinderen van jonge Aeltgen Willemsdr. in haar moeders plaats, elk in een gerecht 1/6part.
Jonge Aeltgen Willemsdr. en haar man Cornelis Willemsz. lakenbereyder krijgen het vruchtgebruik van hun part.
Op 9-2-1577 getuigt Willem Ghysbrechtsz., buyerman tot Oegstgeest, oud ca. 60 jaar.
Op 13-1-1578 is sprake van "de wed. van Willem Ghijsbertsz. boumeester" in een belending ten westen van een huis op de Oude Vliet in Oegstgeest.
Op 13-1-1588 verklaart een inwoner van Rijnsburg, op verzoek van Dirck Willemsz., mede won. tot Rijnsburg. dat hij bij Allert Dircxz., oudoom zal. van de requirant, gewoond en gediend heeft en dat Gijsbert Dircxz, bestevader zal. van de req., toen in eigendom had 1 1/2 morgen teelland in Oestgeest, dat naderhand van Willem Gijsbertsz., req. zal. vader en nu in het bezit is van de req. zelf.
Op 24-9-1583 hebben Marijtgen Arynsdr., Willem Ghysbertsz. weduwe met Jan Andriesz, haar broeder en voogd ter eenre en Dirck Jansz., won. tot Delft, Jan Andriesz. vsz., Floris Claesz. en Pieter Allertsz., neven, al. won. tot Rijnsburg, bloedvoogden over oude Aeltgen, Aechgen, Machtelt, jonge Aeltgen, Geertgen en Urseltgen Willemsdochteren, die Marijtgen Arisdr. geprocreëerd heeft bij Willem Ghijsbertsz., t.a.z. hun vaders erfenisse en bewijs aangegaan.
In enkele andere actes treedt ook Henrick Gerytsz, won. op de Lage Morsch in Oegstgeest als bloedvoogd van de 6 dochters van Willem Gysbertsz. en Marijtgen Andrieszdr. op.
Pieter Allertsz., geb. ca. 1539, was een zoon van Allert Dircxz.,
Henrick Gerytsz., geb. ca. 1547, was een zoon van Gerrit Dircxz.,
Floris Claesz. op `t Ent, geb. ca. 1520, was een zoon van Griete Dircxdr. bij Claes Florisz. en Dirck Jansz., won. tot Delff, mogelijk een zoon van Altijgen Dircxdr. bij Jan Kerstantsz.
aan de Oude Vliet onder Oegstgeest

Hun zoon Dirk Willemsz van Egmond, bouwman, geboren in 1545 te Rijnsburg, en overleden 24 september 1618,hij trouwt op 5 december 1580 met Willempje Dircksdr van der Made, geboren in 1562, overleden op 29 juli 1629, dochter van Dirk Klaas van der Made en Jannetje Hendrika van Alphen.

De bevolking van Rijnsburg in 1623:
cornelis cornelisz van rijn [alias huijsman, bouwman] en willempgen dircxdr [van der made, weduwe van dirck willemsz van egmont], man en wijf, met gerrit en aeltgen, kinderen; jacob cornelisz, van zoetermeer, dienstknecht .

zoon Gerrit Dirksz. van Egmond  geboren in Rijnsburg in 1585, hij overlijd in Rijnsburg in 1663, en wordt vlasser. Hij trouwt in 1610 in Rijnsburg met Lijsbeth Cornelisdr. van Bourgogne, geboren in 1580, zij overlijd in 1660 in Rijnsburg. Ze is de dochter van Cornelis Tijsz. (Matthijsse) van Bourgondiën (Bourgoignen) en Diewertje Dirxdr.  Zij wonen Koestraat 43 volgens verponding huijsen te Rijnsburg 1733.
kinderen
Dirk Gerritsz van Egmond ca 1614-/1662 gehuwd op 27 februari 1639 (zondag) met Crijntje Abrahamsdr N.N. ca 1614-/1671
Willem van Egmond ca 1620- gehuwd op 11 december 1645 (maandag) met Jacomijntje Jansdr Beck
Willem van Egmond ca 1620- gehuwd op 12 februari 1640 of 1641 met Haesche Dirckx N.N.
Maritje Gerritsdr van Egmond ± 1623-????
Jan Gerritsz van Egmond 1623-1693 

Jan Gerritsz van Egmond rond 1623 te Rijnsburg en begraven in Rijnsburg op 10 oktober 1693, hij is  gehuwd op 7 mei 1645 (zondag) met Maartge Jansdr Possaeckel, geboren in Rijnsburg en overleden in november 1694 in Rijnsburg, dochter van Johannes Jansz. Possaeckel en Lijsbeth Claesdr.

En zo komen we dan bij de dochter van Jan en Maartge en dat is dan Neeltje Jansdr. van Egmond waar ik dit blog voor ging maken,geen adellijke titel te vinden, ook al kwamen de adellijke van Egmonds ook in Rijnsburg. Maar toch een mooie stamreeks van een familie van Egmond, die als welgeboren in de boeken staan. 
Neeltje is geboren rond 1650, getrouwd met Jan Cornelis Swaen die in Leiden overlijdt en begraven wordt in Rijnsburg op 4 mei 1723. Bij hun zoon Jan Jans Swaan vinden we bij zijn doop op 6 februari 1707 als getuige Lijsbeth Jans van Egmond, zus van Neeltje. Via de familie Swaen komen de Egmondjes in onze genealogie terecht. 
     

1 opmerking:

Dick Duck zei

Jan Cornelisz Swaan is een directe voorouder (in rechte lijn) van mij. Ik ben daarom lang bezig geweest om in digitale archieven zijn gegevens bij elkaar te sprokkelen.
Hij komt in vele genealogieën voor, vaak met incorrect gegevens. De informatie die ik over hem heb is de volgende *:

- Zijn achternaam wordt in alle akten als "Swaan" geschreven;

- Hij is in maart of april 1645 te Rijnsburg geboren;

- hij is op 5 april 1645 te Rijnsburg gedoopt (hiervan heb ik geen akte of documentatie);

- hij is in januari 1723 overleden. Of dit in Leiden of Rijnsburg was, is mij niet bekend;

- Hij is op 26 januari 1723 te Rijnsburg begraven (zie akte https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/weergave/register/layout/blader/id/ccad3abd-8c7f-a635-a7ec-ea2e17893885?image=4afa9bbd-61af-6b13-bb91-746de75d337e)

- Hij is ca 1670 voor de eerste keer getrouwd met Maartje Willemsdr (van) Langeveld; zij kregen 12(!) kinderen; Maartje is in november 1699 overleden;

- Hij is op 29 juli 1703 te Rijnsburg hertrouwd met Neeltje Jansdr van Egmond (zie akte https://familysearch.org/ark:/61903);

- Aangezien er in 1705 en 1707 2 zonen zijn geboren met de naam Jan is het fysiek onmogelijk dat Neeltje rond 1650 geboren is: zij zou dan 55 resp 57 jaar oud zijn geweest;

- Haar juiste geboortedatum ken ik niet, maar voor de zekerheid en chronologische juistheid houd ik het op ná 1665.


  *  Deze gegevens houd ik voor juist aan, tenzij ik met steekhoudende argumenten overtuigd wordt van andersluidene c.q. aanvullende informatie.

        Ps. ik ben nog bezig om sommige feiten in mijn genealogie te updaten.