zondag 14 april 2013

Peter en meter

In de Katholieke kerkrites, bestaat het Peter en Meterschap. Ik leg het meestal uit als zijnde een extra paar ouders die de dopeling gaan bijstaan in zijn of haar verdere leven. De ouders van de dopeling zoeken de  peter en meter meestal in de directe familie, een zus of broer of tante en oom. Tegenwoordig is dat nog steeds zo. Al is het Peter en Meter schap  niet meer zo vastomlijnd als vroeger. Niet helemaal waar natuurlijk, want als je nu praktiserend katholiek bent is het peter en meterschap nog steeds erg belangrijk. Al met al is het nog wel een hele eer om gevraagd te worden.  Nu ben ik zelf opgegroeid in een gereformeerd nest, dus was en is het voor mij niet zo duidelijk wat de opzet is. Maar ook mijn kinderen zijn gedoopt en hebben een Peter en Meter. En ook wij hebben een broer met vrouw voor onze dochter en een nicht en neef voor onze zoon uitgekozen. Dus ook in de directe omgeving van de familie.

Hoe kom ik nu toch bij dit onderwerp, gewoon omdat tussen de foto's die ik aan het scannen ben de trouwfoto van de peter en meter van mijn echtgenoot opdook.

Dat waren Cornelia Mathilda Holierhoek, en Willibrordus Adrianus Anthonius Alsemgeest haar echtgenoot.

De foto hiernaast is gemaakt op 18 februari 1927 toen zij in Schipluiden in het huwelijk traden. Cornelia geboren te Hof van Delft op 8 november 1904 was toen 23 en Willebrordus geboren in Schipluiden op 9 maart 1902 was 25 jaar oud. Beiden zijn overleden, Cornelia in Schipluiden op 14 november 1984 en Willibrordus in Delft op 1 september 1972.

Cornelia is een zus van Siem Holierhoek, de vader van mijn echtgenoot.Wist je wel dat er in de kerk een paar hele strenge regels zijn om peter en meter te worden?

Het peterschap en meterschap is in de Rooms Katholieke Kerk nauwkeurig omschreven en aan voorwaarden verbonden. Het kerkelijk wetboek van de R.K. Kerk omschrijft het in Hoofdstuk IV (CIC C. IV) als volgt:
Can. 872 - Voor zover het kan, dient aan de dopeling een peetouder gegeven te worden, aan wie het toekomt de volwassen dopeling in de christelijke initiatie bij te staan en, als de dopeling een kind is, hem samen met de ouders ten doop te houden, en eveneens mee te helpen opdat de dopeling een christelijk leven leidt in overeenstemming met zijn doopsel en de verplichtingen die eraan verbonden zijn getrouw vervult.
Can. 873 - Er dient slechts één peter of één meter genomen te worden, of ook een peter en een meter samen.
Can. 874 - § 1 Opdat iemand tot het opnemen van de taak van peetouder toegelaten wordt:
  1. moet deze door de dopeling zelf of diens ouders of door degene die hun plaats inneemt of, bij het ontbreken van dezen, door de pastoor of bedienaar aangeduid zijn alsook de geschiktheid en de intentie hebben om deze taak uit te oefenen;
  2. moet deze het zestiende levensjaar voltooid hebben, tenzij door de diocesane Bisschop een andere leeftijd vastgesteld is of tenzij de pastoor of bedienaar om een goede reden een uitzondering toelaatbaar acht;
  3. moet deze katholiek zijn, gevormd en het allerheiligste sacrament van de Eucharistie reeds ontvangen hebben, en een leven leiden dat in overeenstemming is met het geloof en met de op te nemen taak;
  4. mag deze door geen canonieke wettig opgelegde of verklaarde straf gebonden zijn;
  5. mag deze niet de vader of de moeder van de dopeling zijn.

Geen opmerkingen: